You are here

TQM KONSALTING DOO

Mesto: 
Tel: 
021/66-2222-0
Fax: 
021/66-2222-0
Brendovi: 

TQM Konsalting d.o.o. Novi Sad je konsultantska kuća, koja pruža usluge konsaltinga iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta, međunarodnih standarda i drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time uvećava njihova konkurentnost i inovativnost, kao i iz oblasti ljudskih resursa.
Naš konsultantski portfolio je sledeći:

* ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS),
* ISO/IEC 27001 - Sistem menadžmenta bezbednosti informacija (ISMS),
* ISO 22000 - Sistem menadžmenta bezbednosti hrane (FSMS),
* OHSAS 18001 - Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,
* ISO 14001 - Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS),
* ISO/IEC 17025 – Opšti zahtevi za akreditaciju kompetentnosti laboratorija za ispitivanje I laboratorija za etaloniranje,
* ISO/TS 16949 - zahtevi za primenu ISO 9001 u automobilskoj industriji i servisima za motorna vozila,
* HACCP Sistem - Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke,
* FSC CoC - Sistem upravljanja šumama i kontrole nadzornog lanca i
* CE znak – EC direktive novi pristup za utvrđivanje usaglašenosti proizvoda.
* Global GAP - Sistem menadžmenta dobre poljoprivredne prakse
* IFS - Standard za kvalitet i bezbednost hrane
* PSP – Procesi stalnih poboljšanja poslovanja kroz KAIZEN filozofiju,
* 5S Metoda optimizacije procesa – kreirana u Toyoti,
* Regrutacija i selekcija kadrova,
* AIP Ananliza individualnih potencijala,...